Privacy Statement

Privacyverklaring

Inleiding

SAB gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij in het kader van haar werkzaamheden vastlegt en verwerkt. SAB houdt zich daarbij aan de eisen die de (inter)nationale privacywet- en regelgeving, waaronder de AVG, stelt. SAB verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de behandeling van aanvragen op grond van een publiekrechtelijke taak en voor het verbeteren van en rapporteren over de dienstverlening bij het uitvoeren van deze taak. Daarnaast verwerkt SAB persoonsgegevens van eigen werknemers. Die verwerking wordt gescheiden geadministreerd.

In het kader van haar dienstverlening verwerkt SAB vooral gegevens van bedrijven. Alhoewel die formeel niet onder de AVG vallen, heeft zij ook die verwerkingen genoemd in deze verklaring, nu zij eenzelfde niveau van zorgvuldigheid hanteert in die verwerkingen.

In deze privacyverklaring heeft SAB de soorten verwerkingen binnen haar stichting op een rij gezet. De grondslag, benodigd op grond van artikel 6 lid 1 AVG, is vrijwel steeds een wettelijke verplichting. Ook indien SAB gegevens met derden deelt, ligt daar een wettelijke plicht aan ten grondslag. SAB verstrekt nimmer gegevens aan derden voor commerciële doeleinden; indien er zich desalniettemin een commercieel doel voordoet of kan doen, zal SAB uitsluitend gegevens aan derden verstrekken, nadat zij de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene daarvoor heeft verkregen (zie de hierna genoemde grondslagen).

Andere grondslagen dan hiervoor genoemd zijn verwerking ter uitvoering van een overeenkomst, de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang en/of toestemming. Voor iedere verwerking is steeds tenminste één, en zijn regelmatig meerdere grondslagen aanwezig; indien een betrokkene informatie wenst kan hij of zij zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming.

Verder heeft SAB de (computer)systemen, software, applicaties en hardware waarop of via welke zij gegevens verwerkt maximaal beveiligd met up-to-date beveiligingssystemen, om o.a. inbraak, hacking, cybercrime, virussen en/of daaruit voortvloeiende data leks, vernietiging of verlies zoveel mogelijk te voorkomen. SAB voldoet daarbij op zorgvuldige wijze aan de eisen die de AVG aan dergelijke beveiliging stelt.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor onderstaande gegevensverwerkingen is SAB. De functionaris gegevensbescherming van SAB is bereikbaar via info@sabni.nl of per post via:

SAB
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH Rotterdam

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht SAB te verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken om deze aan te passen. Deze verzoeken kunnen worden ingediend via info@sabni.nl of via bovengenoemd postadres. Daarnaast kent de AVG betrokkenen ook overige rechten toe qua wijzigingen en verwijdering, uiteraard leeft SAB deze regels na.

Deze versie dateert van februari 2021. Relevante wijzigingen worden jaarlijks of tussentijds, indien wettelijk verplicht, verwerkt in deze privacyverklaring en op de website van SAB gepubliceerd.

Namens de directie van SAB